Best-Invest Független Biztosításközvetítõ Kft.
9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró
Tel/fax:96/411-394
Email: best.invest@t-online.hu
Web: www.best-invest.hu
Vevői elégedettség
Megítélésünk szerint cégeink együttműködése példaértékű és mintául szolgálhat a gazdasági élet egyéb területein...
2020.11.09.-től irodánkban - a központi pandémiás rendelkezésekkel szinkronban - a személyes ügyfél fogadás szünetel. Az ügyintézés e-mail (best.invest@t-online.hu) elérhetőségünkön, illetve telefonon lehetséges.
fuge.fbamsz.hu
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Bevezető:

Tájékoztatjuk, hogy a Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft a Biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII. törvény (Bit.) alapján, fő tevékenysége keretében biztosítási szerződéseket közvetít. A szerződés megkötéséhez, kezeléséhez személyes és különleges adatokat kell kezelnünk. A kezelni kívánt adatok köre a biztosítási terméktől függően változik. Az adott termékhez szükséges konkrét adatokról az ajánlattételt megelőzően a Biztosító által rendelkezésre bocsátott, vagy saját formanyomtatványainkból tájékozódhat. A szerződés megkötéséhez csak olyan adatokat kérünk, amelyek elengedhetetlenek az Ön szükség szerinti azonosításához, a Biztosító kockázatának felméréshez és ha létrejön a szerződés, a szerződés hatálya alatti kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás teljesítéséhez. Ezek egy részét jogszabály kötelező rendelkezése, más részét a Biztosító határozza meg az adatkezelés céljával összhangban.

Ha egészségügyi adatokra van szükség a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez erről külön tájékoztatjuk és az adatok kezeléséhez hozzájárulását kérjük.

 A szükséges adatokat a biztosítási szerződéskötésre ajánlatot tevő szerződőtől kérjük.

A szerződés teljesítéséhez a Best-Invest Kft.-nek is szüksége lehet adatokra, ilyenkor a szerződő a mindenkor aktuális biztosítotti adatokat a Best-Invest Kft. rendelkezésére bocsátja. A Best-Invest Kft. azon szerződő/biztosítottak adatait, akiknek az ügyféli jogállása a szolgáltatás esedékessége előtt megszűnik, törli.

Annak érdekében, hogy a személyes és különleges adatai tekintetében az önrendelkezési jogát gyakorolni tudja, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei:

Adatkezelő:

Neve:              Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft.

Székhelye:       9024. Győr, Marcalváros I-II Átjáró

Képviselője:    Vilics Zoltán 

Elérhetősége:

e-mail:            best.invest@t-online.hu

telefon:           +36 96 / 411-406

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Neve:              Dr. Cseszregi Erzsébet ügyvéd

e-mail:            drcseszregi2@gmail.com

 

A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a biztosítási szerződés közvetítése, kezelése, káreljárása és a kapcsolattartás érdekében kívánja felhasználni.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelőként az Ön adatait

A Best-Invest Kft (adatkezelő) az Ön személyes adatait átadja annak a biztosítónak aki az Ön szerződését kezeli. Ha a kockázatot kezelő biztosító változik, akkor a Best-Invest Kft. az új szerződést kezelő biztosítónak adja át adatait. Az ügyfél a biztosítási ügymenetről a Best-Invest Kft.-től kap tájékoztatást.

Adattovábbítás belföldön, illetve harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését, állománykezelést és egyéb ügyféli nyilvántartást, kiszervezett tevékenység keretében végzi, így egyes adatok

-belföldön az ügyféli szerződések nyilvántartása, jutalék elszámolás, számlakészítés tekintetében

Szolgáltató :                                                  Bázisnet Rendszerház Kft.

Cím:                                                               9022. Győr, Kiss János u. 18.

Képviselő neve:                                              Fodor Zoltán

Cégjegyzékszám:                                           08-09-012730

Adószám:                                                       13414575-2-08

történik az adatok feldolgozása.

 

-külföldön a kgfb, casco, lakásbiztosítási módozatok tekintetében

Szolgáltató                                                        WEBPIARE S.R.O                                       

Cím:                                                                94501 Komarno Gútsky rad 5 Slovakia                               

Képviselő neve:                                               Rigó Krisztián           

Cégjegyzékszám (IČO):                                   43803016

Adószám:                                                        2022484376                                     

 

számítógépes rendszerén az adatok átfutnak. Az Ön adatait nem dolgozzák fel csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A létrejött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes és különleges adatokat a Best-Invest Kft. addig kívánja kezelni, ameddig a szerződésekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, az általános elévülésre irányadó szabályok alapján az ötéves elévülési időn belül.

Ha a szerződés létrejön, akkor a szerződés hatálya alatt, illetve ha megszűnik, a megszűnést követően

kezeljük.

Az érintett jogai:

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Személyes adat csak önkéntes hozzájárulás vagy törvényi előírás alapján kezelhető.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslat:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani.

A hatóság neve: NAIH Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A hatóság címe: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

A hatóság honlapjának címe:  www.naih.hu

E-mail cím:                             ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:                                   +36-1-391-1400

Adatkezelést kifogásoló ügyféli megkeresésre 25 napon belül válaszolunk.

Adatkezelésünk ellen bírósághoz is fordulhat.

Társaságunk piackutatást, ügyfél elemzést, ügyfél szegmentálást, automatizált döntés hozatalt és profilalkotást nem végez. Marketing és un. „DM” akciókat nem végez. Esetenként a biztosítási piac újdonságairól, ügyféli profilba vágóan figyelem felhívó értesítéseket küldhet. Az így történő adatkezelés szükséges szolgáltatásaink és ügyfél kapcsolataink javításához.

Személyes és szerződési adatot más harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve törvényi kötelezettség esetén. Személyes adatait kizárólagosan az ügyféli igénynek megfelelő biztosítási szerződések közvetítése és fenntartása érdekében tároljuk és használjuk fel.

 Az adatbiztonságot érintő esetleges incidenst 72 órán belül jelentjük.

További célú adatkezelés:

Tájékoztatjuk, hogy ha a rendelkezésünkre bocsátott adatait az előzetes tájékoztatásban megjelölttől eltérő célra kívánjuk használni, arról – a felhasználást megelőzően minimum 25 nappal - külön tájékoztatjuk.

 

 

                                                                                 BEST-INVEST Független Biztosításközvetítő Kft.

                                                                                                     NAIH – 60668 / 2012

Best-Invest Független Biztosításközvetítõ Kft. 9024 Győr, Marcalváros I-II. Átjáró - Tel/fax:96/411-394 - Email: best.invest@t-online.hu - Web: www.best-invest.hu